loader

Танилцуулга

UPI_hamt_olon

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өндөр боловсрол мэргэжилтэй мэргэшсэн удирдлага, ажилтнууд бүхий, дэлхийн дэвшилтэт програм хангамж, тоног төхөөрөмжтэй, хот төлөвлөлт, зураг төслийн тэргүүлэх компани байх

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус байгууллага нь хот байгуулалт, барилгын зураг төсөл, интерьер, экстерьер, тохижилт, барилга угсралт, худалдааны чиглэлээр 2000 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 2012 оноос өргөжин “ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭЛЭН”ХХК болж хот байгуулалт, зураг төсөл, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Одоогоор Барилга, Хот байгуулалтын сайдын …. тоот тушаалаар 2018 оны 08-р сарын 28-ны өдрөөс хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, зураг төслийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл дахин сунгагдаж “Аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлийн тухай” хуулийн дагуу ЗТ- 4.1, ЗТ-6.1, ЗТ-6.2, ЗТ-6.3, ЗТ-6.4, ЗТ-6.5, ЗТ-7.3, ЗТ-7.4, ЗТ-8.1, ЗТ-9.1, ЗТ-9.2, ЗТ-11.1, ЗТ-11,2 ЗТ-11.3 заалтуудаар ажил үйлчилгээ эрхэлж байна.

Монголын Хот Байгуулалтын Хөгжил Судалгааны Хүрээлэн /MUDRI/, Монголын Хот Байгуулалтын Хөгжлийн Танхим /МХБХТ/, Зураг төсөл зохиогчдын холбоо /ЗТЗХ/-ны гишүүн байгууллага болно.

Танилцуулга татаж авах /brochure_UPI.pdf/

 

Ажил, үйлчилгээний төрөл:

ЗТ-3.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл

ЗТ-3.4 Ус хангамж, ариутгах татуурга гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, багйууламжийн технологийн ажлын зураг

ЗТ-3.5 Дулаан гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг

ЗТ-4.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ)

ЗТ-7.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл

ЗТ-7.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, хөргөх байгууламжийн гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл

ЗТ-7.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл

Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, Автоматикийн зураг төсөл

ЗТ-7.4 Барилга байгууламжийн дотох радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын системт мэдээллийн байгууламжийн зүураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл

ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилтийн зурөг төсөл

ЗТ-11.1 Барилга байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөв

ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв

ЗТ-9.1 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, чөлөөт бүс аялал жуулчлал дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа

ЗТ-9.2 Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа

 

(c) 2011-2024, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                               Хөгжүүлсэн: "Байнори солушн" ХХК